marți, 1 iulie 2014

Hotelul Splendid Parc

Hotelul Splendid Parc era una din clădirile moderniste ale arhitectului Arghir CULINA, amplasată pe Calea Victoriei, vis-a-vis de Hotelul Athénée Palace. Acesta a fost construit alături de hotelul Splendid, unul din cele mai importante hoteluri ale Bucureștiului interbelic, proiectat tot de Arghir CULINA.
Fotograful Willy Pragher surprinde hotelul modernist de pe terasa Hotelului Athénée Palace și din fața Atheneului Român, după bombardamentele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Fotografiile se găsesc în Landesarchiv Baden Württemberg.
Se distingea încă foarte bine volumul îngust, zvelt orientat spre Hotelul Athénée Palace, temperat de orizontalele moderniste ale parapeților și registrele umbrite ale ferestrelor dintre aceștia. Ultimul nivel forma un registru separat, retrăgând ușor planul fațadei, și, mai ales, utilizând goluri cu arc în plincintru, modelate în rigoarea modernismului. În dreapta Hotelului se pot distinge primele două travei ale clădirii Mica, semnate de Duiliu Marcu, căzută la cutremurul din 1977. Mai multe despre această clădire și despre prolificul arhitect Duiliu Marcu aici: duiliumarcu.blogspot.ro.

Detaliu al fotografiei lui Willy Pragher (6 Mai 1944) 


Ambele hoteluri, Splendid și Splendid Parc bombardate (15 Aprilie 1944)

Nici Splendid Parc și nici Splendid nu mai există astăzi.

duminică, 3 martie 2013

Pliant - Brochure

Acesta este un proiect cultural finanţat din Fondul de Timbru de Arhitectură al OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) şi din fonduri proprii. Prin această acţiune ne dorim să readucem aminte publicului de arhitectul Arghir CULINA şi opera sa. Prin acest site puteţi accesa pliantul, date despre opere şi despre autorul acestora, harta şi noutăţi pe măsură ce apar.

This is a cultural project financed through The Architecture Tax of OAR (The Romanian Chamber of Architects) and personal funding. Through this action we wish to remind the public of architect Arghir CULINA and his work. Through this site one can access the brochure, facts about the works and their author, the map and news as they come along.

Acesta este pliantul traseului.
This is the tour's brochure.

vineri, 1 martie 2013

Traseul / The Tour


01. Casa Funcţionarilor Societăţii de Asigurare Dacia România
Clerks' Apartment Building for the Dacia România Insurance Company
1933-34 Calea Şerban Vodă 41


Aceasta este una din cele trei lucrări realizate de Arghir CULINA pentru Societatea de Asigurare Dacia România, comenzi înlesnite probabil de membri aromâni ai consiliului director şi duse la bun sfârşit într-o manieră impecabilă. Acest bloc de locuinţe se încadrează într-un Art Deco epurat, vecin cu modernismul pe care îl putem citi în liniile clare şi volumele bine definite ale compoziţiei. Canelurile orizontale şi parapeţii curbi ai balcoanelor apropie limbajul arhitectural de un Art Deco Streamline, generând o incintă cvasi-publică intimă. Proiectul iniţial prevedea o aripă simetrică care ar fi închis această incintă în formă de 'U'. Probabil din fonduri insuficiente pentru acest proiect, Societatea a construit până la urmă doar această aripă. Constrângeri de buget se pot observa şi la calitatea materialelor de faţadă, a cărei vârstă a lăsat urme majore de deteriorare. Eleganţa elementelor verticale încoronate cu antene radio stilizate, specifice Art Deco, este, din păcate contrazisă de acoperişul recent improvizat care se poate observa şi în imagine. Iniţial faţadele erau închise la partea superioară de un registru riflat-friză pe care îl străpungeau doar elementele verticale.
This is one of the three works designed by Arghir CULINA for the Dacia România Insurance Company, commissions that were probably facilitated by the aromanian members of the board and were carried out in an impeccable manner. This apartment building fits within a cleansed Art Deco style, neighboring modernism, which can be read through the clear lines and the well defined volumes of the composition. The horizontal grooves and curved balcony parapet walls bring the architecture closer to a Streamline Art Deco, generating a quasi-public intimate enclosure. The initial design had another wing, symmetrical to the one built that closed this space in a U-shape plan. Probably due to insufficient funds for this project, the Company eventually only built this one wing. Budget restraints can be also observed in the quality of the facade materials, which aged badly. The elegance of the vertical elements crowned by stylized radio antennas, typical Art Deco elements, is unfortunately contradicted by the recently improvised roof that can be seen in the image. Initially, the facades were closed by a fluted frieze that was only penetrated by the vertical elements.

02. Căminul studenţilor medicinişti
The Medical Students' Dormitory
anii 1920' Splaiul Independenţei 48


Căminul studenţilor medicinişti este o lucrare de tranziţie stilistică a arhitectului Arghir CULINA, în care putem vedea ancadramente, motive, coloane şi arce neoromâneşti alături de bosaj şi elemente decorative eclectice, parapeţi de o simplitate şi materialitate Art Deco şi console pe care mai târziu le va folosi cu succes într-un limbaj Art Deco la Hotel Union şi alte imobile. De asmenea, un alt element morfologic pe care îl reia la sfârşitul anilor '20, este balconul continuu rezultat din retragerea ultimului nivel. În perspectiva operei lui CULINA, având în vedere elementele comune cu lucrări Art-Deco de acelaşi autor suntem tentaţi să subliniem acest stil în vocabularul arhitectural mai sus menţionat.
În ciuda situaţiei economice incerte a parterului clădirea se păstrează ca o prezenţă pozitivă în zonă, alături de clădiri semnate de I. D. TRĂJĂNESCU, Virginia ANDREESCU HARET şi Jean VĂLEANU.
The Medical Students' Dormitory is a work of stylistic transition for architect Arghir CULINA, in which one can observe Neoromanian window framing, motifs, columns and arches, Eclectic decoration, Art Deco railings that he would later successfully use for the Union Hotel and other buildings. Another morphological element that he also reuses at the end of the '20s is the continuous balcony for top story setback. Through the perspective of CULINA's work, taking into consideration the elements shared with Art Deco designs by the same author, we are tempted to invoke this style within the above mentioned architectural vocabulary.
Despite the uncertain economic status of the ground floor , the building is still a positive actor in the area, alongside buildings signed by I. D. TRĂJĂNESCU, Virginia ANDREESCU HARET and Jean VĂLEANU.

03. Imobilul Societăţii Generale de Asigurare Dacia România
Apartment Building for the Dacia România Insurance Company
1928-29 Bulevardul Regina Elisabeta 44Deşi asemănător ca volumetrie cu Căminul Studenţilor Medicinişti, imobilul de lângă Cişmigiu foloseşte integral un vocabular Art Deco. Canelurile orizontale ale parapeţilor de la etajele 1 şi 5 împreună cu feroneria balcoanelor şi coloanele stilizate de la nivelurile superioare constituie o imagine coerentă stilistic susţinută de detalii compuse din registre de denticuli care subliniază cornişe profilate. Parterul a suferit şi aici o serie de modificări recente improvizate, ca la multe alte clădiri ale autorului.
Intersecţia şi prezenţa parcului Cişmigiu sunt semnalate prin curbarea faţadei şi înălţarea acestei zone cu un coronament de aceeaşi factură Art Deco.
Aceasta este singura clădire din Bucureşti care poartă semnătura autorului, împreună cu aceea a proiectantului de structură, inginerul Emil PRAGER, care a fost totodată şi constructorul acesteia.
Although volumetrically similar to the Medical Students' Dormitory, the apartment building next to Cişmigiu uses an exclusive Art Deco vocabulary. The horizontal grooves of the parapet walls on the 1st and the 5th floors, combined with the balconies ironwork and stylized columns build a stylistically coherent image, upheld by details composed of dentils that underline the profiled cornice. The ground floor underwent a series of recently improvised modifications, here as well as in the case of other works by the same author.
The intersection and the presence of Cişmigiu Park are signaled through the curving of the facade and the heightening of this area of the facade with a canopy ensemble, belonging to the same style.
This is the only building in Bucharest that bears the name of the author, alongside with the one of the structural designer, engineer Emil PRAGER, who was also the contractor.

04. Monumentul Avântul Ţării
The Country's Momentum Monument
1924 Piaţa Walter Mărăcineanu


Sunt situaţii în care arhitectura poate funcţiona ca fundal pentru lucrări de artă. O astfel de situaţie este soclul unei statui, sau, în cazul acesta, al unui ansamblu alegoric. Mutat în amplasamentul actual în 1930 ansamblul alegoric este lucrarea sculptorului Emil Wilhelm BECKER (1881-1951), autor, printre altele, al sculpturilor de faţadă de pe Palatul Cantacuzino şi Universitate. Sculptura romantică care înfăţişează soldatul susţinut de un suflu patriotic alegoric este aşezată pe un piedestal Neoromânesc, discret, elansat şi elegant decorat cu motive împletite româneşti, cartuşe şi ghirlande sculptate. Deşi acesta nu este amplasamentul iniţial al sculpturii, aceasta completează într-un mod plăcut piaţa, chiar dacă momentan aceasta este folosită din păcate ca parcare.
There are certain scenarios within which the architecture can work as a background for art-work. One such scenario is the pedestal for a statue, or, in this case, for an allegorical ensemble. Moved to it's current placement in 1930, the allegorical ensemble is the work of sculptor Emil Wilhelm BECKER (1881-1951), the author, among others, of the facade sculptures that decorate the Cantacuzino Palace and the University. The romantic sculpture depicting the soldier upheld by a patriotic momentum rests upon a discrete and slender Neoromanian pedestal , elegantly decorated with romanian knot motifs, shields and carved garlands. Although this is not the initial placement of the sculpture, it pleasantly completes the circus, even though it is currently being used as a parking lot.

05. Hotel Opera (Liric) Hotel
anii 1930Strada Ion Brezoianu 37


Hotelul Liric, cum se numea iniţial, este un imobil de colţ, preluând aliniamentele celor două străzi adiacente printr-o faţadă curbă, elansată, subliniată de balcoane care anticipează această curbură şi o copertină amplă şi elegantă cu caneluri orizontale de limbaj Streamline. Feroneria integrată în parapeţii plini ai balcoanelor susţin acelaşi tip de estetică maşinistă. Deşi cele două aripi de clădire sunt de lungimi diferite, arhitectul flanchează curbura faţadei cu două elemente-bovindou verticale, ample, aproximativ simetrice, tratând astfel cele două străzi cu aproape aceeaşi importanţă. Bovindourile au ferestrele amplasate excentric, pe colţuri, element de vocabular comun stilurilor Art Deco şi Modernist.
Verticalitatea volumului şi adresarea acestuia spaţiului din faţa sa constituia un început urbanistic pentru o piaţetă, care însă nu a fost continuat, potenţiala piaţă rămânând de fapt un largou închis de fronturi incoerente.
Denumirea 'Liric' se datora Teatrului Liric care se găsea în perioada interbelică în Piaţa Walter Mărăcineanu.
Liric Hotel, as it used to be named, is a corner building that assumes the alignments of the two adjacent streets through a curved and slender facade emphasised by balconies that anticipate this curvature and a large, elegant, Streamline canopy with horizontal grooves. The ironwork that is part of the balcony parapet walls uphold the same machine-like aesthetic. Even though the two building wings differ in length, the architect flanks the curve of the facade with two large, vertical and almost symmetrical bow-windows thusly addressing both streets with the same importance. The bow-windows have eccentrically placed corner windows, a vocabulary element common to Art Deco and Modernist styles.
The slenderness of the volume and it's relating to the spcace in front of it could have constituted an urban initiative for a square or a circus, but it was not continued, the potential piazza remaining actually a largo closed by incoherent building fronts.
The hotel was initially named 'Liric' due to the Lyrical Theater which used to be in the Walter Mărăcineanu Circus nearby.

06. Hotel Cişmigiu (Palace) Hotel
1912-13 Bulevardul Regina Elisabeta 38


Una dintre clădirile emblematice ale Bucureştiului, fostul Hotel Palace este o clădire de factură eclectică cu faţade decorate cu fineţe şi moderaţie. Faţadele sunt împărţite în trei registre: parter şi mezanin, cu deschideri ample şi bosaj pronunţat; registrul median şi mansarda. Registrul median este mai auster, prezentând elemente decorative strict sub forma ancadramentelor simple, a consolelor, a feroneriei de parapeţi şi a amplei cornişe. Registrul mansardei a avut de suferit în urma recentei renovări – iniţial mansarda era mult mai compactă, gazduind doar rândul de lucarne cu ancadrament şi arc în plin-cintru. Altfel, lucrările de consolidare şi restaurare a faţadelor au avut un efect revitalizant mult aşteptat pentru clădirea situată central, până nu demult părăsită.
Imobilul a fost proiectat pentru familia vărului lui Arghir CULINA, inginerul Nicolae Nacu PISSIOTA, care a şi semnat proiectul de rezistenţă.
One of the emblematic buildings of Bucharest, the former Palace Hotel is an Eclectic building with facades decorated with finesse and moderation. The facades are split into three registers: ground-floor and mezzanine, with ample openings and ample bossage; the middle register and the mansard. The middle register is more austere employing decoration strictly as simple carved window frames, balcony supports, railing ironwork and an ample cornice. The mansard register had to suffer during the recent renovation - initially the roof was much more compact, housing only one level of round arched framed dormers. Otherwise, the facade restoring and consolidation processes have had a long-awaited revitalizing effect for the downtown building until recently abandoned.
The building was designed for the family of Arghir CULINA's cousin, engineer Nicolae Nacu PISSIOTA, who also signed the structural design.

07. Hotel Capitol (Louvre) Hotel
1911-12 Calea Victoriei 29


Ca urmare a unui incendiu în anul 1911 Hotelul Louvre (sau Luvru - denumirea de atunci a imobilului aflat la intersecţia Străzii Constantin Mille cu Calea Victoriei) este remodelat şi extins de CULINA. Cele două aripi ale clădirii care corespund fronturilor de străzi sunt racordate printr-un volum de colţ cilindric, vertical, acoperit cu o cupolă decorată. Prin acest volum arhitectul rezolvă şi aparatul de intrare, modificat astăzi faţă de imaginea iniţială, alături de o bună parte din parter. Faţada este realizată din trei registre principale, cel median şi cel superior fiind împărţite în câte două registre secundare fiecare. Registrul median are rolul de a 'dizolva' gradual desenul de bosaj al faţadei, astfel încât acesta devine aproape insesizabil pentru subregistrul median superior, dominat de pilaştri angajaţi de ordin colosal.
Faţada care închide piaţa Fântânii Sărindari (Piaţa Tricolorului), paralelă cu Hotelul Bulevard are registrul superior împărţit diferit decât cel al faţadei dinspre Calea Victoriei, micşorând mansarda la un singur nivel şi înălţând astfel suprafaţa faţadei.
Silueta eclectică a hotelului Capitol rămâne aproape neschimbata, cu excepţia parterului, desigur, de 100 de ani.
Following a fire in 1911, the Louvre Hotel (or Luvru - back then the name of the building at the corner of Constantin Mille and Calea Victoriei) is remodeled and extended by CULINA. The two wings of the building that correspond to the street fronts are connected through a cylindrical corner-volume, covered by an ornate dome. Through this volume the architect also solves the entrance apparatus, modified today from the initial image, alongside most of the ground floor. The facade comprises of three main registers, with the middle and upper registers each split into two secondary ones. The middle register's purpose is two gradually dissolve the facade bossage, in such a way that it becomes almost unnoticeable by the mid-upper sub-register, which is dominated by colossal attached pilasters.
The facade that encloses the Sărindari Fountain square (Flag Square), parallel to the Bulevard Hotel has the upper register split differently than the one along Calea Victoriei, reducing the size of the mansard to a single level, thusly heightening the surface of the facade.
The Eclectic silhouette of the Capitol Hotel remains almost unchanged, except for the ground level of course, for the past 100 years.

08. Hotel Muntenia (Paris) Hotel
anii 1920Strada Academiei 21


Hotelul Paris este un alt imobil de tranziţie stilistică de la Neoromânesc la Art-Deco în repertoriul lui Arghir CULINA. Deşi principalele elemente morfologice ale faţadei, respectiv naşterea bovindoului de la primul şi al doilea etaj şi loggia amplă de la ultimul etaj sunt de factură Neoromânească, înclinaţiile Art Deco ale autorului pot fi observate la copertinele de la parter, parapeţii balcoanelor franţuzeşti şi chiar la stereotomia faţadei (un fin bosaj şi ancadramente cu forme epurate).
Proporţiile incerte ale volumului sunt cizelate cu eleganţă de arhitect prin detaşarea bovindoului central de restul faţadei şi prin delimitarea acestuia de tuşe ample de umbră generată de balconul etajului întâi şi loggia de sub streaşină.
Momentan elegantul imobil este părăsit, aşteptând poate o revitalizare similară Hotelului Cişmigiu.
Paris Hotel is another building responsible with the stylistic transition from Neoromanian to Art Deco in Arghir CULINA's body of works. Although the main morphological elements of the facade, namely the origin of the bow-window on the first and second floor and the wide loggia on the last floor are of Neoromanian influence, the author's taste for Art Deco can be observed on the ground floor canopies, the french balcony railings and even on the facade stereotomy (a fine bossage and cleansed stone window frames).
The uncertain proportions of the volume are elegantly carved by the architect through the detaching of the central bow-window from the rest of the facade, and by defining it through generous shadows of the first floor balcony and the top floor loggia.
Presently, this elegant building is deserted, probably awaiting a revitalizing process similar to the one undergone by Cişmigiu Hotel.

09. Imobilul Union Building
1931 Strada Ion Câmpineanu 11


Fără îndoiala una din principalele imagini Art Deco a oraşului, Hotelul Union creează o siluetă zigurat specific stilului vizibilă atât din intersecţia Căii Victoriei cu Strada Câmpineanu cât şi de pe Strada Academiei. Volumul elansat de colţ, susţinut de o serie de elemente decorative verticale, este flancat de cele două aripi ale clădirii construite în lungul străzilor Câmpineanu şi Biserica Enei. Cele două corpuri de clădire cu retrageri succesive subliniate de registre de balcoane acoperite (sub forma unor loggii dar ataşate faţadelor) pun şi mai mult în valoare rezolvarea de colţ. Alternarea şi suprapunerea formelor concave şi convexe în proiecţia faţadei sunt menite să genereze iluzia de înălţime, arhitectul urmărind să obţină o imagine de zgârie-nori cu numai nouă etaje, din care două strict decorative.
Eleganţa hotelului este susţinută atât în prezent cât şi în imaginile de epocă de alt imobil semnat CULINA vis-a-vis de acesta, flancând intrarea pe acest segment de stradă.
Doubtlessly one of the main Art Deco images of the city, Union Hotel creates a specific ziggurat silhouette visible both from the corner of Calea Victoriei and Câmpineanu Street and from Academiei Street. The slender corner volume, emphasized by a series of vertical decorative elements, is flanked by the two wings of the building, built along Câmpineanu and Biserica Enei streets. The two building wings with progressive setbacks underlined by covered balcony registers (shaped as loggias but added to the facade) further emphasize the corner composition. The alternation and overlapping of concave and convex shapes within the facade are meant to generate the illusion of height, the architect aiming for a skyscarper image with only nine floors, out of which two are strictly decorative.
The elegance of the hotel is confirmed both today and in the vintage photos by another building signed by CULINA across the street, thusly flanking the entrance onto this part of the street.

10. Hotel Negoiu (Stănescu) Hotel
1928-29 Strada Ion Câmpineanu 13


Celălalt flanc al intrării pe strada Ion Câmpineanu este ocupat de fostul hotel Stănescu, cu o volumetrie aparent simetrică, retrasă progresiv. Imaginea de un Art-Deco coerent şi rafinat este condimentată discret cu motive de insipiraţie neoromânească, un citat din etapa în care a fost construit Hotelul Muntenia de vis-a-vis.
Intersecţiei îi este adresat un volum înalt concav, în rezonanţă cu Imobilul Union construit cu doi ani mai târziu. O preluare a motivului balconului continuu folosit pentru Căminul Studenţilor Medicinişti dar adaptată perfect vocabularului Art Deco dezvăluie coerenţa arhitecturii lui CULINA, coerenţă care traversează barierele stilistice uzuale.
Modificările de la nivelul parterului şi închiderile cu vitraj ale glorietei de la ultimul etaj, deşi nepotrivite, nu alterează radical imaginea iniţială. Elementele verticale epurate (asemănătoare unor pilaştri angajaţi) care se detaşează de faţadă transformându-se în console împrumută faţadei o senzaţie de verticalitate, monumentalizând astfel o clădire de altfel nu foarte înaltă.
The other flank of the entrance towards Ion Câmpineanu Street is occupied by the former Stănescu Hotel, with an apparently symmetrical volume with progressive setbacks. It's coherent and refined Art Deco image is discretely spiced with Neoromanian motifs, a reminder of the stage in which Muntenia Hotel across the street was built.
The building addresses to the intersection a tall concave volume, resonating with the Union Building, built two years later.
A reinterpretation of the continuous balcony motif used on the Medical Students' Dormitory, perfectly adapted to the Art Deco vocabulary prove CULINA's architectural coherence, a coherence that transcends the usual stylistic borders.
The modifications suffered by the ground-floor and the glazed walls closing the gloriette on top of the building, although inappropriate, do not radically alter the initial image. The cleansed vertical elements (similar to attached pilasters) that detach from the facade turning into supports give the facade a vertical feeling, monumentalizing an otherwise not that high building.

11. Imobil de locuinţe
Apartment building
1925-28 Bulevardul Hristo Botev 3


A doua clădire pe partea stângă cum se intră pe bulevardul Hristo Botev din Piaţa Rosetti este imobilul de locuinţe pe care CULINA îl proiectează şi construieşte pentru sine însuşi în anii '20, în spatele locuinţei sale din strada Cristian Radu 3 (Melodiei 7 atunci). Deasupra parterului comercial cu goluri ample şi dincolo de registrul parapeţilor balcoanelor de la primul etaj faţada este dominată de rezaliturile generate de alternarea a patru bovindouri (care cuprind mai multe niveluri) cu planul aliniamentului. Concepută la inceputul perioadei de tranziţie stilistică a arhitectului de la Neoromânesc la Art Deco, faţada acestui imobil combină elemente din ambele stiluri într-o compoziţie asemănătoare cu cea a faţadei hotelului Splendid, lucrare a lui CULINA situată vis-a-vis de Ateneu, dispărută după bombardamentul din 4 Aprilie 1944.
Şi aici sunt prezente consolele care se desprind din elemente verticale ataşate faţadei, aproape o semnătură a acestei perioade a autorului.
The second building on the left, as one enters Hristo Botev Boulevard from Rosetti Square is the apartment building that Arghir CULINA designs and builds for himself in the 20's behind his home at 3 Cristian Radu Street (7 Melodiei Street back then). Above the commercial ground-floor with generous openings and beyond the balconies parapet wall register on the first floor the facade is dominated by the protruding elements generated by the alternation of four multi-stories bow-windows with the alignment plane. Conceived at the beginning of the architect's stylistic transition period from Neoromanian to Art Deco, this building's facade combines elements from both styles in a composition similar to the one of Splendid Hotel's facade, a work by CULINA across the Ateneum, demolished after the bombardment on April 4th 1944.
0ne can find here as well the supports that detach themselves from the vertical elements attached to the facade, almost a period signature for this author.

12. Imobil de locuinţe Asociaţia Dacia România
Apartment building for Dacia România Society
1931-33 Strada Jean-Louis Calderon 36


Al treilea imobil din traseul acesta care este proiectat de CULINA pentru Societătea Generală de Asigurare Dacia România este desenat de autor în linii Art Deco cu discrete elemente de influenţă Streamline. Proiectat cu o curte de onoare închisă de clădirea în formă de 'U', imobilul din strada Calderon a avut o soartă mai fericită decât cel din Calea Şerban Vodă, fiind dus la bun sfârşit şi fiind ferit de şarpante improvizate.
Recenta refacere a faţadelor, deşi pe alocuri neatentă la detalii, a revitalizat totuşi imaginea elegantă a imobilului. Copertinele de intrare şi cele care servesc ca puncte de pornire pentru bovindouri împreună cu colţurile rotunjite sunt referinţe Streamline, în timp ce canelurile verticale, profilaturile progresive ale bovindourilor, friza decorativă de la penultimul nivel şi silueta de zigurat a gardului asigură un context Art Deco bine conturat.
The third building of this tour designed by Arghir CULINA for Dacia România Insurance Company is drawn within Art Deco outlines with discrete elements with a Streamline influence. Designed with a court-of-honor enclosed by the U-shaped building itself, the apartment house on Calderon Street enjoyed a better fate than the one on Şerban Vodă Street, by being carried out completely and by managing to avoid improvised sloping roofs.
The recent renovation of the facade, although not detailed enough here-and-there, revitalized however the elegant image of the building. The canopies used to emphasize the entrances and the starting points of the bow-windows, combined with the rounded corners comprise the Streamline influences on the building, while the vertical grooves, the progressive profiling of the bow-windows, the decorative frieze on the next-to-last level and the ziggurat silhouette of the fence insure a well drawn Art Deco.

13. Hotel Ambasador Hotel
1936-37 Bulevardul General Gheorghe Magheru 10


Poate cea mai cunoscută operă a arhitectului Arghir CULINA Hotelul Ambasador este construit pe terenul fostului Garaj Mihăescu, pentru C. MIHĂESCU şi pentru autor însuşi. Gândit iniţial ca imobil de locuinţe într-o linie mai apropiată de estetica Streamline a stilului Art Deco, clădirea este materializată cu funcţiunea de hotel şi într-un limbaj monumental al aceluiaşi stil, folosind coloane poligonale în plan, stilizate, care se dezvoltă pe înălţimea a cinci niveluri. Cu un parter comercial dezvoltat pe toată lungimea deschiderii terenului la Bulevardul Magheru, hotelul de douăsprezece etaje se dezvoltă în jurul unei curţi de onoare care începe de la primul etaj, retragerile progresive ale etajelor ţinând cont şi de acest 'buzunar' al faţadeiÎnălţimea de cornişă reglementată a bulevardului este subliniată de umbra generată de copertina liniară a etajului şapte, care este străpunsă de două elemente verticale simetrice, pline dar zvelte.
Urmând valul exploziei imobiliare a anilor '30, hotelul speculează la maxim potenţialul construibil al parcelei, tinzând spre imaginea zgârie-norilor americani. Cu această ocazie CULINA demonstrează (ca mulţi alşi arhitecţi ai perioadei) că nu înălţimea mare a imobilelor şi procentajul ridicat de ocupare a terenului sunt duşmanul oraşului. Cu o imagine coerentă şi contemporană, 'mai mult' nu face rău oraşului.
Ambasador Hotel - probably the best known of Arghir CULINA's works - was built on the site of the old Mihăescu Garage, for C. MIHĂESCU and for the architect himself. Although initially conceived as an apartment building within the lines of a Streamline Art-Deco, the building is finally materialized as a hotel within a monumental line of the same style, using polygonal stylized columns that span over 5 stories. With a commercial ground-floor that spans over the entire width of the plot, the twelve story high hotel is developed around a court-of-honor that starts on the first floor, with progressively setbacked floors that also respect this 'pocket' of the facade. The cornice level planned by the City Hall for the boulevard is doubled by the shadow cast by the linear canopy of the seventh floor, which is penetrated by two symmetrical, massive but slender vertical elements.
Following the real estate boom of the 30's, the hotel speculates to the maximum the site's buildable potential, aiming for the American skyscraper look. Given this occasion CULINA demonstrates (like many other architects of the time) that the height and high density of buildings are not the city's enemy. With a coherent and contemporary image, 'more' is not bad for the city.

14. Vila Mincu Vila
anii 1910Bulevardul Dacia 60


Mărturie importantă a perioadei de început a carierei arhitectului, locuinţa de factură Eclectic-Neoromânească din Parcelarea Ioanid îmbină motive tradiţionale cu elemente decorative eclectice. Intrarea principală poziţionată pe o faţadă laterală este marcată de un volum detaşat de nivelul faţadei şi de acoperiş. Ancadramentul intrării este continuat de cel al ferestrei de la etajul întâi şi de un ansamblu de trei ferestre cu arce-acoladă care sprijină pe coloane Neoromâneşti. Acelaşi volum şi ansamblul de ancadramente este reluat cu mici variaţii (două ferestre la etaj) pe faţada dinspre Bulevardul Dacia. Silueta masivă a imobilului este îndulcită de dantelăria ancadramentelor, a frizelor, a cartuşelor şi a altor elemente decorative atent compuse în desenul faţadelor.
An important witness of the starting stage of the architect's career, the Eclectic-Neoromanian villa situated within Ioanid Residential Park combines traditional motifs with eclectic decorative elements. The entrance is positioned on a side facade and is emphasized by a volume that is detached from the rest of the facade and from the roof. The entrance door stone frame is continued by the window stone frame from the first floor and the three brace-arch-window ensemble frame with Neoromanian columns. The same volume and frame ansamble is repeated with slight variations (two windows on the first floor) on the facade facing Dacia Boulevard. The massive silhouette of the building is sweetened by the lacing of the frames, frieze, cassettes and other decorative elements carefully composed within the facade drawing.

15. Vila Kimon LOGHI Villa
1923 Strada Viişoarei 8


Locuinţa şi atelierul pictorului aromân simbolist Kimon LOGHI (1873-1952) împrumută ceva din proporţiile şi formele generale ale clădirilor Art-Nouveau belgiene, construite în front continuu, dar detaliile sunt vădit locale, şi, mai mult, ale lui Arghir CULINA. Astfel, ancadramentul îl regăsim la căminul de pe Splaiul Independenţei şi consolele la imobilele de pe străzile Hristo Botev şi Câmpineanu.
Epurarea decoraţiunilor ne îndepărtează de Art Nouveau, fiind totuşi insuficientă pentru a integra vila în Art Deco. De asemenea elementele de inspiraţie Neoromânească sunt scoase din contextul uzual, făcând din această casă un manifest, cel mai probabil pentru ambele personalităţi culturale – atât CULINA, cât şi LOGHI.
The home and workshop belonging to the aromanian symbolist painter Kimon LOGHI (1873-1952) borrows something from the proportions and general shapes of the continuous front Belgian Art Nouveau houses, but the details are obviously local, and, even more Arghir CULINA's. Thusly, we can observe the same stone window frame at the dormitory on Splaiul Independenţei and the supports on the buildings on Hristo Botev and Câmpineanu Streets.
The cleansing of the decoration sets us apart from Art Nouveau, being however insufficient to place us into Art Deco. Also, the Neoromanian elements are extracted from their usual context, making this house a manifest, most probably for both of the cultural personalities – CULINA and LOGHI alike.

16. Monumentul Haralambie BOTESCU Monument
1923 Strada Popa Tatu colţ cu Berzei


Monumentul închinat memoriei doctorului în medicină Haralambie BOTESCU (1874-1917) este opera sculptorului Dumitru V. MĂŢĂUANU (1888-1929), care a realizat bustul, şi a arhitectului Arghir CULINA, care a realizat postamentul. Silueta curată a postamentului este decorată cu cartuşe la bază şi o friză discretă cu motiv vegetal aproape de vârf, străpunsă de o variantă stillizată a Pocalului Hygeei, simbol al breslei medicilor.
The monument dedicated to doctor of medicine Haralambie BOTESCU (1874-1917) is the work of sculptor Dumitru V. MĂŢĂUANU (1888-1929), who modeled the bust, and of architect Arghir CULINA, who designed the pedestal. The clean silhouette of the pedestal is decorated with cartouche elements and a discrete herbal motif friez to the top, penetrated by a stylized Bowl of Hygeia, symbol of the medical guild.

17. Garaj Auto (fost Mihăescu)
(Mihăescu) Garage
anii 1920' Strada Dr. Iacob Felix 36


Clădit pentru acelaşi C. MIHĂESCU, împreună cu care, circa un deceniu mai târziu, CULINA va ridica Hotelul Ambasador, garajul Neoromânesc de pe strada Felix îşi păstrează funcţiunea originală şi astăzi. Pentru a acomoda această funcţiune arhitectul foloseşte o deschidere amplă, dublată la primul etaj de un arc de aceleaşi dimensiuni, întărit de pilaştri angajaţi epuraţi. La al doilea etaj arce şi coloane Neoromâneşti închid o loggie umbrită, întregind compoziţia aplatizată a traveii mediane de faţadă. Traveile laterale acuză o direcţie verticală, atât prin volume diferite de acoperiş cât şi prin realizarea câte unui singur ancadrament pentru ferestrele etajelor 1 şi 2. Stereotomia bolţarilor din componenţa arcelor este un element pe care arhitectul îl desenează aproximativ la fel la multe lucrări pe care le semnează în anii '20 şi la începutul anilor '30.
Built for the same C. MIHĂESCU with whom, around a decade later, CULINA would erect Ambasdor Hotel, the Neoromanian garage on Felix Street still serves its' initial purpose. To accommodate this function the architect uses an ample opening that is doubled on the first floor by an arch of the same dimensions, held by two cleansed attached pilasters. On the second floor Neoromanian arches and columns enclose a shaded loggia, completing the flattened composition of the mid bay of the facade. The lateral bays emphasize a vertical direction both through separate roof volumes and a unique frame for the windows on the first and second floor. The stereotomy of the voussoirs composing the arches is an element that the architect draws approximately the same for a number of works that he signs in hte 20's and early 30's.

18. Vilă - Villa
anii 1910Aleea Alexandru 6


Vila de factură neoromânească, operă comună a arhitecţilor Eracle LĂZĂRESCU şi Arghir CULINA, are o compoziţie de faţadă asimetrică, deşi corpul cel mai avansat al imobilului are o axialitate verticală. In urma modificărilor recente suferite de volumetria acoperişului, vila este schimbată radical, cu terasa de la etaj închisă şi copertina Neoromânească dispărută. Din acest motiv, fotografia prezentată este extrasă din revista Arhitectura din 1925.
Volumetria elansată a traveei centrale este în continuare susţinută de proporţiile zvelte ale ferestrelor de la parter şi etaj şi de coşul subliniat de multiple brâie.
Probabil una din primele lucrări ale lui CULINA, o găsim importantă, deoarece, alături de Clădirea Tribunalului din Piteşti şi a unor imobile din ansamblul Pasagiului Imobiliara, este o dovadă a colaborării sale timpurii cu Eracle LĂZĂRESCU.
Neoromanian villa, a work common to architects Eracle LĂZĂRESCU and Arghir CULINA, it has an asymmetrical facade composition, even though the most advanced part of the building has a vertical axiality. Following recent modifications suffered by the roof volume, the house is radically altered, with the first floor terrace enclosed and the Neoromanian Canopy removed. This is why we chose to present a photograph extracted from Arhitectura magazine of 1925.
The slender volume of the central bay is further upheld by the vertical \windows on the two levels, and by the chimney underlined by a series of horizontal profiles.
Probably one of the first of CULINA's works, we consider it important because, together with the Courthouse in Piteşti and with some edifices within the Imobiliara Passage, it is a proof of his early collaboration with Eracle LĂZĂRESCU.

19. Vila Emil PRAGER Villa
1930-32 Strada Paris 47


Probabil ca urmare a unei bune colaborări dintre CULINA şi inginerul Emil PRAGER (1888-1985) în timpul construirii imobilului din Bulevardul Regina Elisabeta 44, acesta din urmă îi comandă arhitectului un proiect pentru locuinţa proprie aflată în Piaţa Quito.
Ancorat în prezent, beneficiarul acceptă sau, poate chiar solicită, o locuinţă Art Deco. Volumul masiv este brăzdat de un brâu profilat decorativ care porneşte de sub copertina de intrare, ocoleşte o fereastră de colţ şi este continuat de una din pergolele de beton armat. Colţuri rotunjite şi canelate, registre riflate, copetine, pergole aerisite din beton armat şi un motiv de zigurat completează aerul Art Deco al elegantei locuinţe.
La fel ca şi Arghir CULINA, Emil PRAGER a avut mult de pierdut prin naţionalizările din anii '50, fiind obligat, printre altele, şi să-şi împartă această locuinţă cu alte familii.
Probably as a result of a good collaboration between CULINA and engineer Emil PRAGER (1888-1885) during the building process of the edifice at 44 Regina Elisabeta Boulevard, the latter commissions the architect the design for his own home in Quito Round.
Rooted in the present, the client accepts or, maybe even requests an Art Deco house. The massive volume is crossed by a decorative profile that starts beneath the entrance canopy, goes around a corner window and is continued by one of the reinforced concrete pergolas. Rounded grooved corners, grooved registers, canopies, airy reinforced concrete pergolas and a ziggurat motif complete the Art Deco atmosphere of this elegant villa.
Just like Arghir CULINA, Emil PRAGER had a lot to lose as a result of the nationalizations in the 50's,being forced, among others, to share this home with other families.

20. Vilă - Villa
anii 1930' Aleea Alexandru 39b


Deşi atipic pentru creaţia lui Arghir CULINA, imobilul de la această adresă păstrează o eleganţă Art Deco prin discrete elemente decorative şi ampla friză cu motive vegetale. Bovindourile de pe faţadele laterale cu console profilate, zigurat asigură coerenţa stilistică a vilei şi înviorează elevaţiile sobre. În zilele însorite friza este subliniată de umbra lăsată de cornişa perimetrală generoasă care închide compoziţia faţadelor.
Aflată în vecinătatea unor lucrări remarcabile semnate de Duiliu MARCU, Petre ANTONESCU, Gheorghe SIMOTTA şi alţi arhitecţi de renume, vila contribuie silenţios atmosferei nobile a zonei.

Although atypical for Arghir CULINA's work, the building found at this address maintains an Art Deco elegance through discrete decorative elements and the ample herbal motif frieze. The lateral facade bow-windows with profiled, ziggurat-like supports insure the stylistic coherence and vitalize the austere facades. During sunny days the frieze is emphasized by the shadow cast by the generous perimetral cornice that closes the facade compositions.
Neighboring the remarkable works signed by Duiliu MARCU, Petre ANTONESCU, Gheorghe SIMOTTA and other renowned architects, this villa silently contributes to the noble atmosphere of the area.